Lepsze życie we Frankfurcie nad Odrą

10 kluczowych punktów programowych porozumienia listy Sojuszu 90/Zieloni - Inicjatywa Obywatelska na rzecz Rozwoju Miasta na wybory samorządowe w 2024 r.

1. Frankfurt neutralny klimatycznie

Chcemy wreszcie ambitnego planu klimatycznego z konkretnymi działaniami, aby Frankfurt najpóźniej do 2040 roku stał się miastem neutralnym klimatycznie. Potrzebujemy transgranicznego planowania ciepłownicznego i transgranicznych dostaw energii ze źródeł odnawialnych. Nasze centrum miasta powinno stać się modelowym obszarem dla miast dostosowanych do klimatu. Aby promować ochronę klimatu, chcemy utworzyć stanowisko menedżera ds. ochrony klimatu w mieście. Miejskie zakłady energetyczne, komunikacyjne i mieszkaniowej muszą lepiej wspierać obywateli, na przykład w zakresie fotowoltaiki, zielonej energii elektrycznej oraz elektromobilności.

2. Frankfurt – Odra w sercu, środowisko w centrum uwagi

W dalszym ciągu opowiadamy się za zatrzymaniem rozbudowy Odry, aby zachować ją jako rzekę bliską naturze i zmniejszyć zagrożenie powodziowe. Chcemy, aby w naszym mieście więcej drzew było sadzonych niż wycinanych i aby powstawały nowe siedliska dla owadów i małych zwierząt. Zależy nam na lepszej ochronie zwierząt w naszym mieście. Domagamy się wprowadzenia systemu kaucji na imprezach miejskich i koncepcji zapobiegania powstawaniu odpadów w administracji miasta. Nasza woda pitna musi być w przyszłości całkowicie wolna od zanieczyszczeń siarczanowych.

3. Frankfurt – tętniące życiem centrum, tętniące życiem dzielnice

Chcemy miasta tętniącego życiem, dlatego musimy poczynić szybkie postępy w rozwoju wschodniej strony rynku i ul. Słubickiej. Chcemy ożywić centrum miasta poprzez przeniesienie technicznego ratusza i 4-gwiazdkowym hotelem. Chcemy zachować lipy na magistrali, ponieważ są one ważne dla mikroklimatu i jakości pobutu. Brunnenplatz powinien stać się atrakcyjnym miejscem w centrum, a nie parkingiem. Chcemy tworzyć dobre i dostępne cenowo mieszkania we wszystkich dzielnicach miasta i okolicach. Chcemy przynajmniej jednego publicznego placu zabaw w każdej dzielnicy.

4. Frankfurt – mobilność przyjazna dla klimatu i bez barier

Chcemy stworzyć więcej bezpieczniejszych ścieżek rowerowych i wyremontować chodniki, aby były dostępne dla wszystkich osób bez barier. Transport publiczny oraz ruch pieszy i rowerowy muszą być promowane i traktowane równorzędnie z ruchem samochodowym podczas podziału przestrzeni drogowej. Chcemy poprawić sieć tramwajową i autobusową oraz wprowadzić Carsharing , aby zmniejszyć ruch samochodowy w centrum miasta. Obejmuje to również projekt pilotażowy na Magistrali bez samochodów. Bilet na transport publiczny nie może być droższy niż parking w centrum miasta. Odrzucamy pomysł na kolejny most dla ruchu samochodowego. Nadal będziemy walczyć o przystanek Booßen i rozbudowę sieci tramwajowej – z myślą o przedłużeniu jej do Słubic.

5. Frankfurt – cyfrowy, nowoczesny i bliski ludziom

Chcemy oferować usługi dla obywateli bez zbędnegoczasu oczekiwania, w tym w urzędzie stanu cywilnego i urzędzie ds. cudzoziemców. Cyfryzacja administracji musi postępować szybko i więcej usług administracyjnych musi być świadczonych także w formie cyfrowej. Chcemy rozwijać oferty partycypacyjne dla obywateli i uzupełniać je o formaty cyfrowe, na przykład poprzez rozwój aplikacji Frankfurt, a także transparentne, cyfrowe posiedzenia rady miejskiej z transmisją na żywo. Chcemy stworzyć więcej programów, w których dzieci i młodzież mogą mieć głos i współtworzyć, na przykład poprzez utworzenie rady dziecięcej i młodzieżowej lub parlamentu młodzieżowego.

6. Frankfurt – pod dobrą opieką

Chcemy, aby każy miał dostęp do opieki zdrowotnej i wsparcia socjalnego – od ciąży i porodu po opiekę w starszym wieku. Będziemy konsekwentnie zwalczać ubóstwo dzieci i rodzin i zapewniać uczestnictwo w życiu społecznym. Aby przyciągnąć do naszego miasta lekarzy specjalistów, położne, terapeutów i pielęgniarki, chcemy bardziej zaangażować izbę lekarską i fundusze ubezpieczeń zdrowotnych oraz jako miasto oferować atrakcyjne warunki do zakładania praktyk przez wykwalifikowanych specjalistów.

7. Frankfurt – nowoczesna i zrównoważona oferta edukacyjna

Opowiadamy się za tym, aby naprawa i modernizacja przedszkoli, szkół i obiektów sportowych miały najwyższy priorytet w naszym mieście. Chcemy wesprzeć placówki w poszukiwaniu kadry pedagogicznej, zapewniając im dobre warunki ramowe w naszym mieście. Potrzebujemy działającej sieci Wi-Fi i bezpłatnych produktów menstruacyjnych we wszystkich szkołach. W naszych placówkach edukacyjnych chcemy więcej lokalnych produktów spożywczych i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy wzmocnić i wspierać Uniwersytet Europejski Viadrina, na przykład poprzez tworzenie nowych instytucji, takich jak Centrum Ukraiskie. Aby chronić naszą demokrację, chcemy wzmacniać edukację pozaszkolną i edukację polityczną.

8. Frankfurt – różnorodność w ofercie kulturalnej i w kulturze pamięci

Chcemy utrzymać i zabezpieczyć finansowo ofertę instytucji kulturalnych, sceny niezależnej i inicjatyw obywatelskich w naszym mieście. Chcemy mocniej skonsolidować zadania administracyjne w sektorze kultury. Opowiadamy się za miejskim centrum socjokulturalnym w centrum miasta, aby artyści mogli lepiej współpracować i różnorodność kulturowa stała się jeszcze bardziej widoczna. Chcemy towarzyszyć przebudowie starego kina z tymczasowymi zastosowaniami. Chcemy zachować sztukę w przestrzeni publicznej i mocniej zakotwiczyć archiwum dokumentów Stasi oraz nasze miejskie miejsca pamięci.

9. Frankfurt – atrakcyjny ośrodek gospodarczy i turystyka bliska naturze

Chcemy wzmacniać istniejące przedsiębiorstwa i zatrzymać je we Frankfurcie. Regionalne tworzenie wartości jest dla nas szczególnie ważne. Jesteśmy jedną z niewielu gmin, które mają jeszcze tereny przemysłowe i usługowe, tę szansę chcemy wykorzystać i stworzyć dobre warunki dla przyciągnięcia nowych przedsiębiorstw. Chcemy zachować i wspierać sadownictwo jako tradycyjną gałąź gospodarki naszego regionu. Chcemy także uatrakcyjnić turystycznie centrum miasta i zapewnić szybkie oddanie do ponownego użytku Jeziora Heleny.

10. Frankfurt – europejski i otwarty na świat

Wszyscy ludzie, którzy mieszkają, uczą się i pracują w naszym mieście, powinni czuć się tu dobrze. Dlatego chcemy wspierać inicjatywy obywatelskie na rzecz różnorodności społecznej i międzykulturowego otwarcia administracji. Chcemy stworzyć dobre warunki dostępu migrantów do rynku pracy, aby zaradzić niedoborowi siły roboczej. Solidaryzujemy się z uchodźcami i odrzucamy stacjonarne kontrole graniczne. Kobiety muszą być lepiej reprezentowane i chronione przed przemocą. Chcemy lepiej wspierać społeczność LGBT+. Chcemy dalej wspierać zrastanie się naszego polsko-niemieckiego miasta partnerskiego, na przykład poprzez wspólny basen i większą liczbę kursów języka polskiego od przedszkola po ośrodki kształcenia dorosłych.